محل درج آگهی ۲ هفته ماهانه
صفحه اول | ستون سمت چپ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
صفحه اول | ستون میانی (بالای بخش تازه ترین مطالب) ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
صفحه اول | ستون میانی (پایین بخش تازه ترین مطالب) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
صفحه اول هر سرویس ۳۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
متن اخبار سایت | ستون سمت چپ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
متن اخبار سایت | (بالای بخش تازه ترین مطالب) ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
متن اخبار سایت | (پایین بخش تازه ترین مطالب) ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
متن اخبار سایت | بالای خبر ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
متن اخبار سایت | پایین خبر ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
 بر اساس کلیک | صفحه اول  هر کلیک ۲۰۰ تومان
 بر اساس کلیک | متن اخبار  هر کلیک ۱۰۰ تومان
صفحه اول | کنار لوگو تماس بگیرید
متن اخبار | کنار لوگو تماس بگیرید
گزارش آگهی تماس بگیرید

 

زیر و بَم

گشت و گذار

دِل‌بَرها

فهرست