۱۰ نشانه که می‌گوید شما در معرض حمله قلبی هستید

علائم رایجی وجود دارد که اگر به طور ناگهان یک یا دو مورد از این علائم را تجربه کنید، ممکن است وقت تماس گرفتن با اورژانس یا مراجعه به آن باشد.