مجازات فحاشی چیست؟ | آنلاین و آفلاین هتک حرمت آدم‌های دیگر مجازات‌هایی جدی دارد

بعدازظهر است و برای تفریح همراه خانواده‌تان قصد رفتن به پارک را دارید. ظرفیت پارکینگ پر است و در خیابان مقابل ورودی پارک جایی برای پارک خودرو نیست و مجبور می‌شوید به خیابان‌های اطراف بروید. جا پارک پیدا می‌کنید و همینکه قصد پارک کردن دارید، خودرویی پشت سر مدام بوق می‌زند و چراغ می‌دهد. این … ادامه خواندن مجازات فحاشی چیست؟ | آنلاین و آفلاین هتک حرمت آدم‌های دیگر مجازات‌هایی جدی دارد